دوران ترامپ: آشوب خلاقانه

دوران ترامپ: آشوب خلاقانه

بسیاری از همکاران من سرگرم تحلیل امریکا در دوران ترامپ هستند بی آن که به دوران امریکا در زمان ریاست جمهوری اوباما توجه کافی کنند. در نوشته پیشین توضیحی اجمالی درباره اوباما داده ام. بدون درک مسیر شما نمی توانید از پیچ بعدی هیچ ایده ای داشته باشید یا آن را بدرستی تحلیل کنید.

اگر نگاهی اجمالی به کتاب بسیار مفصل سیاست خارجی آمریکا: الگو و روند بیاندازید در خواهید یافت که اگر چه رییس جمهور می تواند تغییراتی ایجاد کند اما این تغییرات با توجه به حضور پر قدرت بدنه کارشناسی و بازوی نظارتی چندان شدید نخواهد بود. بنابراین به طور مثال پاره کردن برجام توسط ترامپ رخ نخواهد داد.

 

دوران ترامپ: خطری دوباره

دوران ترامپ: خطری دوباره

اما این ادعا به این معنی نیست که هیچ تغییری رخ نخواهد داد. بلکه تغییرات در صورت شدید و در محتوا بسیار اندک خواهد بود. نظریه آشوب اکنون مهم ترین دستاورد امریکایی ها در حوزه علوم انسانی است و در این نظریه دیگر به روند خطی و پیش بینی پذیری آینده تاکید نمی کنند. بلکه آینده را موضوعی بسیار ناشناخته می دانند که از مسیر کنونی می توان احتمالا آن را پیش بینی کرد.

اوباما رویکری خردگرایانه به نظریه آشوب داشت و آن را بسیار ماهرانه در سیاست امریکا بکار برد و جا انداخت. اکنون قرار است ترامپ آشوب ۲.۰ را به اجرا بگذارد. آشوب خلاقانه. درست است که در نگاه اول نظریه آشوب محتوایی خلاقانه دارد اما بسیار خردگرایانه است و ترامپ آن را بسیار خلاقانه به بازی گرفته است.

مفهم جنون انگارانه ما از حرف های ترامپ به دلیل محتوای بسیار خلاقانه آن است. اوباما اگر چه معمار این سیاست در امریکاست اما ترامپ آن را بسیار رشد خواهد داد. به همین دلیل می تواند برای کشوری مانند ما بسیار خطرناک باشد.

متاسفانه ما در یک دهه اخیر هیچ فهم نظری از این موجود پیچیده که ما را احاطه کرده است نداشته ایم و اکنون فهم آن بسیار دشوارتر خواهد شد. راه حل نهایی در یک نگاه توجه به تصویر بزرگتر است نه درگیری در جزییات!

نظر دهید !!!

نظر شما برای “دوران ترامپ: آشوب خلاقانه”قالب وردپرس