اسفند, ۱۴۰۲

بدون تصویر

ویدیو: گل اول سانتاکلارا به پورتو توسط مارتینز

گل اول سانتاکلارا به پورتو توسط مارتینز زده شد.

ادامه مطلب
بدون تصویر

ویدیو: گل اول پورتو به سانتاکلارا توسط اوانیلسون

گل اول پورتو به سانتاکلارا توسط اوانیلسون زده شد.

ادامه مطلب
بدون تصویر

ویدیو: گل دوم پورتو به سانتاکلارا توسط گالنو

گل دوم پورتو به سانتاکلارا توسط گالنو زده شد.

ادامه مطلب
بدون تصویر

ویدیو: گل اول النصر به الحزم توسط تالیسکا

گل اول النصر به الحزم توسط تالیسکا زده شد.

ادامه مطلب
بدون تصویر

ویدیو: گل اول الاتحاد کلبا به البطائن توسط مهدی قایدی

گل اول الاتحاد کلبا به البطائن توسط مهدی قایدی زده شد.

ادامه مطلب
بدون تصویر

ویدیو: گل اول الوحده به التعاون توسط ایگالو

گل اول الوحده به التعاون توسط ایگالو زده شد.

ادامه مطلب
بدون تصویر

ویدیو: گل اول التعاون به الوحده توسط موسی بارو

گل اول التعاون به الوحده توسط موسی بارو زده شد.

ادامه مطلب
بدون تصویر

ویدیو: گل دوم الوحده به التعاون توسط فیصل فجر

گل دوم الوحده به التعاون توسط فیصل فجر زده شد.

ادامه مطلب
بدون تصویر

ویدیو: گل دوم التعاون به الوحده توسط متئوس

گل دوم التعاون به الوحده توسط متئوس زده شد.

ادامه مطلب
بدون تصویر

ویدیو: گل اول الفیحا به الرائدتوسط نواف الهرسی

گل اول الفیحا به الرائدتوسط نواف الهرسی زده شد.

ادامه مطلب
×